Algemene voorwaarden

Thyxo,
Ellerveld 6,
6011SV Ell,
Nederland.
KvK: 62780182
BTW nr.: NL041073976B01

Algemene Voorwaarden van Thyxo

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever en Thyxo.
 2. In geval van strijdigheid met algemene voorwaarden van Opdrachtgever, gelden deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever.

Artikel 2. Aard en uitvoering van de opdracht

 1. Alle werkzaamheden van Thyxo gelden uitsluitend als inspanningsverbintenis. De uitkomst van deze werkzaamheden dient als louter richtinggevend en oriënterend te worden aangemerkt. Een beschrijving van de werkzaamheden dient nimmer te worden uitgelegd als een resultaatsverbintenis.
 2. Opdrachtgever behoudt zijn eigen verantwoor-delijkheid voor de door haar genomen beslissingen, die naar aanleiding van of met in achtneming van de door Thyxo verstrekte mededelingen en adviezen worden genomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Thyxo vrij in de wijze van uitvoering van de opdracht.
 4. Opdrachtnemer neemt de gebruikelijke geheimhouding acht.

Artikel 3. Facturatie, betaling, verzuim, rente en buitengerechtelijke kosten

 1. Thyxo mag betaling van een voorschot op het overeengekomen honorarium of de eventueel door te berekenen kosten verlangen.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen betaalt Opdrachtgever de facturen van Thyxo binnen 2 weken na factuurdatum, zonder verrekening of opschorting.
 3. Thyxo mag tussentijds deelfacturen sturen.
 4. Bij niet tijdige betaling verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Over de verzuimperiode is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 3 % per maand over het aan Thyxo verschuldigde bedrag.
 5. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever een vast bedrag aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad € 750. Alle daarenboven in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten van Thyxo komen eveneens ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 4. Informatie

 1. Indien Thyxo aanspraak heeft op een resultaatafhankelijke beloning, zoals bijvoorbeeld een commissie, dan heeft Thyxo het recht om de administratie van Opdrachtgever door een accountant te laten onderzoeken teneinde vast te kunnen stellen of
 2. Opdrachtgever aan de daarop betrekking hebbende betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 5. Kosten en Meerwerk

 1. Thyxo zal Opdrachtgever geen kosten in rekening brengen, behalve indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen, of vanzelfsprekend in de opdracht besloten liggen.
 2. Meerwerk van Opdrachtnemer komt alleen voor vergoeding in aanmerking indien deze is overeengekomen of noodzakelijkerwijze uit de Opdracht is gevolgd.
 3. Extra werk voor Opdrachtnemer, het gevolg zijnde van het hinderen door Opdrachtgever van het uitvoeren van de Opdracht, zoals onder meer door niet tijdig, volledig of juist aanleveren door Opdrachtgever van gegevens, geldt als meerwerk.

 Artikel 6. Beëindiging opdracht

Thyxo heeft te allen tijde het recht de opdracht onmiddellijk, zonder opzegtermijn en zonder daarvoor redenen kenbaar te maken, te beëindigen, met voorbij gaan aan de belangen van opdrachtgever.

Artikel 7. Beperking aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Thyxo niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever of derden voor schade of verlies door welke oorzaak ook, in het bijzonder voor schade die ontstaat als gevolg van de door haar gedane mededelingen, gegeven adviezen resp. van haar uitvoering van de opdracht.
 2. Voor zover Thyxo tegen de risico’s van beroepsaansprakelijkheid is verzekerd, is elke aansprakelijkheid van Thyxo beperkt tot het bedrag dat deze verzekeraar uitkeert, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Thyxo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming en onrechtmatige daad van (een) door haar ingeschakelde derde(n). Thyxo zal in voorkomend geval haar aanspraken op die derden desgewenst aan Opdrachtgever overdragen.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend t.b.v. Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de opdracht geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Thyxo tegen aanspraken dienaangaande.
 5. Alle aanspraken jegens Thyxo vervallen binnen zes maanden na het moment waarop de opdracht feitelijk werd beëindigd.
 6. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van haar eventuele recht om de bestuurder(s) van Thyxo en/of diegenen die voor Thyxo werkzaam zijn of waren persoonlijk aansprakelijk te stellen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van deze personen.

Artikel 8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Limburg in eerste aanleg uitsluitend bevoegd.